Forma organizacyjno – prawna.

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Gackowskiego 1B działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i ozmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 733 późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177)
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2000 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków ( Dz. U. Nr 62 z 2000 r. poz. 719 z późn. zm.)
  • Aktu założycielskiego Spółki z o.o. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu 21.03.1996 r.

Spółka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000070489