Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Spółce obowiązuje „Instrukcja obiegu dokumentów”, która w szczegółowy sposób reguluje zasady postępowania z dokumentacją wpływającą z zewnątrz oraz powstającą w toku prowadzonej działalności, a w szczególności:

  • tryb przyjmowania spraw wpływających do Spółki,
  • zasady postępowania w trakcie załatwiania spraw,
  • sposób i zasady gromadzenia, archiwowania i udostępniania danych i informacji.