Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Niezależnie od rejestrów i ewidencji wymienionych wyżej w p. 2, każda komórka organizacyjna prowadzi swój wewnętrzny rejestr spraw (spis spraw) zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Zakończone sprawy podlegają archiwizowaniu i przechowywaniu w odpowiednim okresie w archiwum zakładowym po uprzednim ich sklasyfikowaniu na materiały archiwalne (kat. A) i materiały niearchiwalne (kat. B).A
Zasady udostępniania danych informacyjnych zawartych w archiwum określa instrukcja obiegu dokumentów w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.