Kredyty - zasady przyznawania kredytów

Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane ze środków KFM mają charakter preferencyjny i przeznaczone są na zwiększenie efektywności działań inwestycyjnych prowadzonych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe.

Budowa lub adaptacja mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach lub spółdzielczych mieszkań lokatorskich.

Maksymalnie można się starać o 70% kosztów wybudowania mieszkań.

Okres kredytowania jest zmienny. Kwotę pierwszej miesięcznej spłaty zadłużenia oraz kwotę kredytu ustala się w wysokości umożliwiającej spłatę zadłużenia kredytowego w okresie nieprzekracza 35 lat. Do tego okresu wlicza się okres odroczenia spłaty kredytu.
Oprocentowanie jest zmienne, ustalone jako stopa efektywna w wysokości 50% stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, jednak nie niższe niż 3.5%. Obecnie 3,5%.
Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wynosi 130% kwoty kredytu. Podstawowymi formami zabezpieczeń są: hipoteka kaucyjna na kredytowanej nieruchomości, cesja praw z umowy ubezpieczenia inwestycji (od ryzyk budowlanych w czasie trwania budowy, od ognia i zdarzeń losowych po jej zakończeniu), nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego, cesja wierzytelności z tytułu czynszów oraz zabezpieczenia dodatkowe: poręczenie finansowe gminy, poręczenie majątkowe gminy (hipoteka na innej nieruchomości), ubezpieczenie spłaty kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym.
Opłaty i prowizje wynoszą 1% od kwoty udzielonego kredytu.

Bank Gospodarstwa Krajowego – Krajowy Fundusz Mieszkaniowy