Etapy przyznawania kredytu

Etap I – Wniosek wstępny o kwalifikacje do uzyskania promesy udzielenia kredytu

Uzyskanie kredytu ze środków KFM wymaga złożenia wniosku wstępnego o kwalifikacje do uzyskania promesy udzielenia kredytu.

Wnioski wstępne składane są w Banku w terminie od 01 sierpnia do 30 września każdego roku. Złożenie wniosku w innym terminie powoduje jego zwrot bez rozpatrzenia. Wnioski wstępne powinny być złożone w terenowej placówce BGK odpowiedniej dla miejsca siedziby wnioskodawcy. W ciągu 14 dni od daty wpływu do BGK wniosek wstępny podlega sprawdzeniu pod względem kompletności. Kompletny wniosek wstępny podlega rejestracji. Jeżeli wniosek wstępny nie spełnia wymagań, Bank wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji, wskazując te wymagania, których wniosek nie spełnia, oraz wyznacza termin do uzupełnienia wniosku, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania, nie później jednak niż do dnia 15 października roku w którym złożono wniosek.

Zarejestrowany wniosek wstępny podlega ocenie wiarygodności kredytowej. Negatywna ocena wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy stanowi przesłankę do odmowy udzielenia promesy albo kwalifikacji do uzyskania promesy w stosounku do wszystkich wniosków wstępnych złożonych przez Wnioskodawcę.Oceny wiarygodności kredytowej Bank dokonuje w terminie do 15 grudnia roku, w którym został złożony wniosek wstępny. Wnioski, którym Bank nie odmówił udzielenia promesy lub kwalifikacji do uzyskania promesy podlegają dalszej ocenie tzw. \”ocenie punktowej\”. Bank, w ganicach kwot przeznaczonych na kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych określonych w planie finansowym Funduszu, udziela promesy, albo kwalifikuje do uzysaknia promesy udzielenia kredytu wnioski wstępne, które uzyskały najwyższe oceny punktowe, w stosunku do pozostałych wniosków wstępnych. Te wnioski, które ni zostały zakwalifikowane do uzsykania promesy udzielenia kredytu, ani nie otrzymały promesy, bank kierując się wynikami oceny punktowej, kwalifikuje , w ustalonej kolejności, część wniosków sttępnych jako oczekujące.

Decyzje o których mowa powyżej Bank podejmuje w teminie do 60 dni od dnia zatwierdzenia planu finansowego Funduszu przez Radę Nadzorczą Banku i zawiadamia o nich wnioskodawców w terminie 14 dni od dnia ich powzięcia.

Wnioski wstępne nie zakwalifikowane jako oczekujące podlegają zwrotowi, jeżeli do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym zostały złożone wnioski wstępne, Bank nie udzieli na ich podstawie promesy lub kwalifikacji do uzyskania promesy.

Etap II – Wniosek o uzyskanie promesy

Wnioskodawcy, którzy otrzymali kwalifikację do uzyskania promesy, składają w Banku w terminie określony,m przez Bank, nie dłuższym niż 4 miesiące, wniosek o promesę, wraz z projektem budowlanym i dokumentami. W przypadku niezawinionej przez Wnioskodawcę długotrwałości procedury zamówień publicznych lub procedur uzyskiwania zgód i pozwoleń administracyjnych, Bank może przedłużyć Wnioskodawcy, na jego wniosek, pierwotny termin złożenia wniosku o promesę, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące. Wniosek złożony po terminie lub w dniu upływu terminu, niespełniający wymagań podlega zwrotowi. Bank w terminie 30 dniu od daty złożenia wniosku podejmuje w tej sprawie decyzję i zawiadamia o nim wnioskodawcę. Bank, zawiadamiając o udzieleniu promesy, wyznacza wnioskodawcy termin złożenia wniosku o udzielenie kredytu, nie dłuższy niż 4 miesiące, określa wartość wymaganego zabezpieczenia kredytu oraz wskazuje dokumenty niezędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu, a także informuje o ewentualnych dodatkowych wymaganiach. W przypadku niezawinionej przez Wnioskodawcę długotrwałości procesu wyłaniania wykonawcy robót budowlanych Bank może przedłużyć Wnioskodawcy, na jego wniosek, pierwotny termin złożenia wniosku o udzielenie kredytu, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

Etap III – Wniosek o udzielenie kredytu

Jeżeli Wnioskodawca złoży wniosek w terminie określonym przez Bank, który spełnia wymagania , podlega rejestracji w ciągu 14 dni od ndnia jego złożenia w Banku. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań Bank wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia, oraz wyznacza termin, nie dłuższy niż 21 dni, na jego uzupełnienie. Wniosek złożony po terminie lub nie uzupełniony w terminie wyznaczonym przz Bank podlega zwrotowi. W

Wniosek o udzielenie kredytu podlega ocenie w zakresie:

  • potwierdzenia wiarygodności kredytowej wnioskodawcy,
  • zdolności do spłaty kredytu w terminie nie dłuższym niż 35 lat,
  • kosztu budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
  • spełnienia warunków udzielenia kredytu, określonych ustawą i rozporządzeniem,

W terminie 3 miesięcy od daty zarejestrowania wniosku o udzielenie kredytu, na podstawie oceny, Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu lub odmawia jego udzielenia. O podjętej decyzji Bank niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę. Zawiadomienie o odmowie udzielenia kredytu zawiera uzasadnienie. W zawiadomieniu o przyznaniu kredytu Bank określa:

  • termin zawarcia umowy kredytu – nie dłuższy niż 2 miesiące,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.