Zasady funkcjonowania spółki

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Niezależnie od rejestrów i ewidencji wymienionych wyżej w p. 2, każda komórka organizacyjna prowadzi swój wewnętrzny rejestr spraw (spis spraw) zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Zakończone sprawy podlegają archiwizowaniu i przechowywaniu w odpowiednim okresie w archiwum zakładowym po uprzednim ich sklasyfikowaniu na materiały archiwalne (kat. A) i materiały niearchiwalne (kat. B).A Zasady udostępniania danych […]

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Spółce obowiązuje „Instrukcja Kancelaryjna”, która w szczegółowy sposób reguluje zasady postępowania z dokumentacją wpływającą z zewnątrz oraz powstającą w toku prowadzonej działalności, a w szczególności: tryb przyjmowania spraw wpływających do Spółki, zasady postępowania w trakcie załatwiania spraw, sposób i zasady gromadzenia, archiwowania i udostępniania danych i informacji.

Tryb działania w zakresie wykonywanych zadań publicznych

BTBS Sp. z o.o. w Bydgoszczy prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przepisy: kodeksu spółek handlowych, ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych i innych ustaw szczególnych oraz na podstawie umów cywilno – prawnych